Pārdomas par izglītības sistēmu
The Secret Spiritual World
of Children

The Breakthrough Discovery that Profoundly Alters Our Conventional View of Children's Mystical Experiences


by

Tobin Hart, Ph.D


Apdāvinātiem bērniem Latvijā netiek nodrošināta iespēja pildīt viņiem likumā noteikto pienākumu “mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai”. [Bērnu tiesību aizsardzības likums, 23.pants] Likumā VIII nodaļas 53.pantā par bērnu ar īpašām vajadzībām tiek nosaukts tikai “bērns, kuram sakarā ar slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisītiem orgānu sistēmas funkciju traucējumiem ir nepieciešama papildu medicīniskā un sociālā palīdzība neatkarīgi no tā, vai likumā paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte”. Apdāvināts bērns likumā netiek definēts, un attiecīgi nav arī pieņemta kārtība, kādā būtu nodrošināma viņa spējām un talantiem atbilstoša izglītība. Atcerēsimies, ka pēc aptuvenajām aplēsēm gandrīz 40 000 bērnu Latvijā ir “apdāvinātāki un ar augstāku intelekta līmeni nekā vidusmērs” [11, 26]. Liela daļa no viņiem pat nepaspēj savu apdāvinātību apzināties, jo neguvuši iespēju mācīties atbilstoši savām vajadzībām un spējām, viņi sāk atpalikt mācībās, tiek izstumti no sabiedrības, kamdēļ kļūst depresīvi, bieži agresīvi, zaudē stimulu dzīvei, sāk lietot cigaretes, alkoholu vai narkotikas, un pat beidz dzīvi pašnāvībā. Pieliktā UDS/UDHS “birka” liek viņiem justies slimiem un neadekvātiem, kas iedragā viņu pašvērtību, ko vēl padziļina nokļūšana korekcijas klasē vai specskolā atpalikušiem bērniem. lasīt vairāk


Aelitas Folkmanes intervija ar Tobinu Hartu, Ph.D. (Intuitīvo bērnu nometnē 2005.gada 25.-30.jūlijā, Asheville, ASV).
Intervija tiek tulkota...From Information to Transformation
Education for the Evolution of Consciousness


by

Tobin Hart, Ph.D

ChildSpirit Institute

Jauni bērni vecā sistēmā

Pedagogu aprindās bieži izskan sekojoši jautājumi:
Kā sasniegt IZM izvirzītos izglītības mērķus un uzdevumus?
Kā iekļauties IZM apstiprinātajos mācību standartos?
Kā optimālāk palīdzēt skolēniem atrast sociāli derīgu vietu sabiedrībā un iekļauties ES darba tirgū?
(Jautājumi citēti no Pedagogu tālākizglītības programmas
"Praktiskās pedagoģijas un psiholoģijas metodes saskarsmē ar indigo bērniem",
kods A1-9014310033, saskaņota ar RDIJSD Nr.– 0227 )
.

Izrādās, ka INDIGO BĒRNU KONTEKSTĀ atbildes uz šiem jautājumiem ir spēcīgi atšķirīgas no pierastajām - atšķirīgas no viedokļiem, ko propogandē cilvēki, kas vēl nav sasnieguši šo bērnu apziņas līmeni, vai tam tikai tuvojas.
Vēl precīzāk - Indigo bērnu kontekstā šie jautājumi ir uzstādīti galīgi aplami.
Kāpēc aplami? Sekojošu iemeslu dēļ...
lasīt vairāk
BĒRNIEM AR JAUNU APZIŅU IR VAJADZĪGI
SKOLOTĀJI AR JAUNU APZIŅU !Humānā pedagoģija Latvijā


Indigo bērni jāmāca indigo skolotājiem - Irinas Koņajevas raksts žurnālā "Psiholoģija Ģimenei un Skolai", 2/2006
"Izprotot humānās pedagoģijas principus, kļūst skaidrs: ar neparastiem, tostarp indigo, bērniem strādājošo pedagogu īpašā interese par šo pedagoģijas virzienu nav nejauša. Proti, šī pedagoģija ir veidota uz garīga pamata, un indigo bērni ir tieši garīgi apdāvināti. Viņi spēj saskatīt citu dimensiju pasauli, acumirklī sajūt melu klātesamību un atsaucīgi uztver mīlestības valodu; šajos bērnos mīt gadsimtiem sena gudrība. Viņi spēj vienā mirklī atrisināt uzdevumu un sniegt gatavu atbildi, kas saņemta kā apgaismība, nevis loģisku spriedumu rezultāts. Šie bērni vieglāk iemācās tad, ja viņiem saka nevis “iegaumē”, bet gan “atceries”. Viņi spēj veidot saskarsmi bez vārdiem, ir nemiera pilni un parastajā skolā viegli var iekļūt grūto, nevadāmo bērnu kategorijā, jo nepakļaujas pavēlēm un ar visu savu būtību pieprasa, lai saskarsme ar pasauli tiktu veidota citādi.
Kāpēc šādi indigo bērni ir uzradušies? Dabā nekas nenotiek tāpat vien, bez vajadzības. Š. Amonašvili ir izvirzījis pieņēmumu, ka cilvēcei acīmredzot ir pienācis laiks veikt lielu lēcienu savā evolūcijā un indigo bērni ir jauna tipa cilvēki, kam lemts atklāt mūsu civilizācijas attīstības jaunās – garīgās – rezerves. Humānisma pedagoģijas pamatnostāja ir: vispirms – mīlēt, pēc tam – mācīt. Bet vai tā ir dota jebkuram? Vai katrs spēj mīlēt ne tikai savus bērnus, bet arī visus, kurus redz sēžam klases solos? Izrādās, tas ir jāmācās. Citādi neizaugs spārni, un bez spārniem nebūs arī lidojuma."


Mēs katrs esam pedagogs ar mācību programmu sirdī - Egita Veinberga, "Zemgales ziņas" 2007. gada 26. februāris
"Humānā pedagoģija nav tikai mīlestības vai cilvēciskās pieejas pedagoģija – ar cieņu pret personību. Tas ir par maz un pa plecam katram pedagogam, vienalga, humānam vai autoritāram. Var būt autoritāri labestīgs, var autoritāri mīlēt bērnu (lielākajā daļā ģimeņu tā arī notiek). Humānajai pedagoģijai bērns jāvirza uz garīgo meklējumu. Tulkojumā no sanskrita vārds «humāns» nozīmē meklējošs sevī saikni ar augstāko, ar savu iekšējo garīgo pasauli. Cilvēks, kas meklē šo saikni, arī ir humāns, taču ne tas, kurš mīl otru, bet sevī to nemeklē. Ja sevī atrodu Dievu, atzīstu jūsos Dieva esamību. Cilvēki ļoti vienkāršoti izprot humāno pedagoģiju – mīlēt, cienīt bērnus, nekliegt uz viņiem, būt labiem pret viņiem, smaidīt. Jā, tā būs humānā pedagoģija, tikai vienkāršotā izpratnē. Patiesi humāna tā kļūst, kad skolotājs domā ar ceturto prātu."

Skolotāji mācās būt humāni - Inga Bite, "Druva", 2006.gada 18. augusts.
"Jāņmuižas sākumskolā noslēgusies humānās pedagoģijas skolotāju vasaras skola. Uz nometni bija ieradušies 28 skolotāji no dažādiem Latvijas reģioniem, kuri darbojas Latvijas humānās pedagoģijas metodiskajā apvienībā..."

Bērnudārzs ar zaļu domu - Ilga Zemdega, "Vides vēstis", 2005.gada 3.augusts.
"Visa pamatā ir pareizs, veselīgs bērna dienas ritms. Tas motivēs mazuli dažādiem derīgiem darbiem un nodarbēm. Jādarbojas ir jēgpilni – tā, lai bērns saprot, ka nodarbei ir jēga, piemēram, pats gatavo mīklu, no tās veido fantāzijas formas cepumu, pēc tam to izcep un vakarā aiznes mājās, lai varētu iepriecināt māmiņu," uzskata bērnudārza «Priedīte» direktore Sandra Dišlere._ _
…skolotājam jāaizmirst, ka viņš ir galvenais. Humānā pedagoģija ir sirds pedagoģija, garīgums un līdzcietība... Tā ir kalpošana! Skolotājs, izvēloties šo profesiju, izvēlas kalpot! Pilnīgi pievienojos Š.Amonašvili trīs ieteiktajiem baušļiem skolotājiem: pirmkārt, ticēt bērna bezgalībai; otrkārt, ticēt savai dievišķajai dzirkstij; treškārt, ticēt humānās pedagoģijas spēkam."


Skolotāji vēl spēj veikt brīnumus - Viktors Avotiņš, «Neatkarīgā», 2005.gada 17. aprīlis.
"– Mēs zinām, ka skolā valda piespiešana. Šo piespiešanu grūti saukt par humānu pedagoģiju. Nepieciešams jēdzienu kopums, kas nosaka citādu pieeju bērniem. Mūsu sistēma neizslēdz prasīgumu. Turklāt piespiešana jau ir ietverta pašā audzināšanas procesā. Bērni nevar nekur likties, ir spiesti pieņemt un apgūt mūsu izvēlēto materiālu, programmu utt. Mūsu problēma ir — piedāvāt nepieciešamo tā, it kā tas būtu pašu bērnu izvēlēts. Pedagoģijai jāmainās, jākļūst humānai, personiskai." - Akadēmiķis, psiholoģijas doktors Šalva Amonašvili.

Katrs ir dzimis būt pedagogs - Inese Baranovska, "Latgales Laiks", 2004.gada 14.maijs.
"Profesors Šalva Amonašvili uzskata, ka tad, ja skolotāja un viņa skolnieku šķiršanās prieks, beidzot pamatskolu, ir asarām slacīts, tas nozīmē, ka šajos gados viņiem bijusi garīga saskarsme. Jau vairāk nekā piecdesmit gadus viņš mēģina ieviest humānās pedagoģijas idejas dzīvē, mācot pašreizējos un topošos pedagogus. Profesors uzskata, ka tā ir mūsdienīga pedagoģija, kas balstās uz dzīves filozofiju un pamazām nomaina kādreiz izveidojušos un nostiprinājušos autoritāro pedagoģiju, kurā dominē spēks un bērna brīvības apspiešana."

Latvijas pedagogus Maskavā gan godā, gan peļ - Mairita Kaņepe, Cēsu rajona laikraksts "Druva", 2004.gada 2. februāris.
"Starptautiskajā pedagogu konferencē Maskavā, ko rīko profesors Šalma Amonašvili, piedalījās 49 pedagogi no Latvijas. Latviešu delegācijas darbs tika augstu novērtēts...
Drustu tautskolas «99 baltie zirgi» direktora Ojāra Rodes nolasītais referāts tika atzīts par vienu no izcilākajiem, tāpēc konferences noslēgumā to citēja vēlreiz.
"Tas visai konferencei bija kā punkts uz i. O. Rodes domas par pedagoga darba sūtību, izteiktas garīgai lūgšanai līdzīgā formā, kuras referente auditorijai nolasīja tik emocionāli, kā to prot krievi, atstāja uz pedagogiem spilgtu iespaidu. Nebrīnīšos, ja izdevumā «Trīs atslēgas», kurā katru gadu publicē konferences runas, O. Rodes raksts izrādīsies viens no centrālajiem," sacīja I. Šulte."


Dzīves skola - Evija Hauka, Kuldīgas rajona laikraksts "Kurzemnieks", 2002.gada 11.janvāris.
"– Skolās līdz šim dominēja autoritatīvais vadības stils, tagad pamazām atgriežamies pie demokrātiskā. Skolotājam jābūt misionāram, viņam jāprot bērnu aizsargāt no visa negatīvā, ko šodien rada dzīve. Humānā pedagoģija gan nav jauns jēdziens, bet šobrīd atkal tiek gaismā celts."Ирена Стульпинене
"Физика языком сердца"Šalva Amonašvili
"Bērna kausā mirdz
kultūras grauda iedīglis"


Šalva Amonašvili
"Skolas patiesība"

Almanahs
"Humānisms. Pedagoģija", 1.laidiens,


sagatavots sadarbībā ar
Starptautiskā Rērihu centra
Latvijas nodaļu
un Rīgas Domes Izglītības,
jaunatnes lietu
un sporta komiteju.

"Pieredzējuši skolotāji jau labu laiku ir pamanījuši, ka mūsdenu skolēni ir gluži citādi nekā viņu vienaudži pirms pārdesmit gadiem. Bērni ir kļuvuši citādi, citāda ir viņu uztvere, apziņa. Protams, arī laika un vides prasības ir citas. Un skolotāji vaicā: ko darīt ar šiem bērniem? Kā viņus mācīt?
Viens no pēdējā laika modernākajiem, aktuālākajiem un perspektīvākajiem izglītības virzieniem ir humānā pedagoģija, kas piedāvā atšķirīgu pieeju mācībām un to saturam, jaunus mācīšanas, skolotāja un skolēnu sadarbības modeļus.
Alamanahs "Humānisms. Pedagoģija" iepazīstina ar humānās pedagoģijas un humānistiskā pasaulskatījuma jaunākajām atziņām daudzu ievērojamu zinātnieku traktējumā."


Satura rādītājs

Dainis Ozols. Ceļavārdi almanaham
Šalva Amonašvili. Bērna plaukstā mirdz Kultūras sēklas dīglis
Марианна Озолиня. Посвящается Ш.A.Амонашвили
Humānās pedagoģijas Bruņinieka zīmes "Zelta Gulbis" kavalieri Latvijā
Ludmila Šapošņikova. Kosmiskās evolūcijas ugunīgais radošums
Анатолий Акимов. Дети Света, Учителя Света
Джафар Маллаев. Любовь - основа коммуникации с детьми нового сознания
Šalva Amonašvili. Neparastie bērni
Irmīne Pogrebņaka. Mācību vides problēmas
Елена Чернозёмова. Гуманизм и образование: достоинство - это то, чего человек достоин
Ирена Стульпинене. Физика языком сердца
Aelita Folkmane. Medicīnas vēsturi un cilvēces likteni mainījušie mīti un to kultivēšanas metodesHumānā pedagoģija Krievijā

Гуманная Педагогика: Истина Школы - "С 9 по 11 января 2007 года в Московском Доме Учителя прошли шестые Международные Педагогические Чтения, которые были посвящены теме "Гуманная Педагогика: Истина Школы"."

ПЕДАГОГИКА Ш. АМОНАШВИЛИ

АНТОЛОГИЯ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ - Фрагменты книг, статьи, информационные материалы.

Vai humāno pedagoģiju atbalsta
humāna veselības aprūpe?

Vakcinācija: noziegums pret bērnu veselību.

Kāpēc ne vakcinācijai, ne vismaz 95% citu medicīnisku manipulāciju nav absolūti nekāda sakara ar humānu veselības aprūpi, skaidro Herberta Šeltona grāmata "The Hygienic System: Orthopathy".

Jaunā laikmeta bērni, UDS/UDHS un ritalīns - Nezināmais par "zināmo": uzvedības deficīta sindromam un hiperaktivitātei ir daudzi dažādi cēloņi, bet ne visi no tiem Latvijā šobrīd ir īsti apzināti un aprakstīti speciālajā vai populārajā literatūrā. Tikai ĪSTO cēloņu saskatīšana palīdz atrast REĀLUS risinājumus, nevis īslaicīgu un iluzoru situācijas uzlabošanos. A.Folkmanes-Burgeres raksts palīdz rast dažas atbildes uz sasāpējušiem jautājumiem par bērnu uzvedību skolā un ārpus tās.

Bērnu vardarbības cēloņi


Alternatīvā izglītība Latvijā


"Drustu tautskola "99 balti zirgi"


Tautskolas “99 balti zirgi” nākotnes vīzijas iniciatoru grupa
aicina piebiedroties nākotnes vīzijas īstenošanas darbā domubiedrus.
Mēs vēlamies īstenot sapni par jaunas sabiedrības paraugmodeļa veidošanu ekociemata veidolā, kur centrālo vietu ieņems skola. Ekociematam un skolai mūžizglītības izpratnē būtu intelektuāli izglītojoša un garīgi pilnveidojoša funkcija visa vecuma ļaudīm.
Ja vēlaties piedalīties, zvaniet Ojāram (29331935).ValdorfpedagoģijaĀdažu Brīvā Valdorfa skola

Ko skolēnam dod Valdorfpedagoģija? - Kates Kļaves apraksts, «Izglītība un Kultūra».


Montessori pedagoģija

Biedrība Montessori bērnu māja

Pētnieku darbnīca - privāta pirmsskolas izglītības iestāde, kas darbojas pēc M.Montessori metodes.

Helēna Helinga “Montesori pedagoģija” - Grāmatā apskatītas Montesori pedagoģijas pamatidejas, kuras papildinātas ar konkrētiem piemēriem par šo ideju realizēšanu bērnudārzos un skolās. Marija Montesori bija ne tikai pedagoģe, bet arī ārste un antropoloģe. Helēna Helinga apdāvināta ar ģeniālu intuīciju lietās, kas saistītas ar bērna dzīves telpu. Autore apraksta populārā pedagoģijas atzara pamatlicējas Marijas Montesori darba metodi. Tās pamatā ir atziņa, ka katra cilvēka attīstībā lielākā nozīme ir pirmajiem dzīves gadiem, kad līdztekus individuālai apmācībai jābūt bērna vecumam atbilstošai emocionālai un sociālai attīstībai. Šodien Montesori pedagoģijai ir sevišķi liela nozīme, jo mūsdienu tehnokrātijas vidē bērna veselības attīstība ir īpaši apgrūtināta. Tāpēc pieaug to iestāžu skaits, kas strādā pēc Montesori pedagoģijas metodikas. Šis daudzpusīgais, mūsdienu situācijai pielāgotais apraksts, ko sagatavojusi pieredzējusi skolotāja no Vācijas, sniegs visiem ieinteresētajiem vecākiem, studējošajiem un strādājošajiem pedagogiem vērtīgu ieskatu Montesori metodē.Izglītība apdāvinātiem bērniem


Resursi skolotājiem par vizuāli-telpiskā uztveres tipa bērnu mācīšanas metodēm

Gifted Development Center

Resursi apdāvinātiem bērniem ar speciālām vajadzībām (angliski)Izglītība bērniem ar autismu
Autism and the God Connection
Redefining the Autistic Experience Through Extraordinary Accounts of Spiritual Giftedness


by
William Stillman


Vadlīnijas darbā ar autiskiem bērniem un pieaugušajiem

HISTORY OF THE SON-RISE PROGRAM® - The Son-Rise Program® was created by authors/teachers Barry ("Bears") Neil Kaufman and Samahria Lyte Kaufman when their son, Raun, was diagnosed as severely and incurably autistic. Although advised to institutionalize him because of his "hopeless, lifelong condition," the Kaufmans instead designed an innovative home-based, child-centered program in an attempt to reach their little boy. The Kaufmans' unique program, which marked a complete departure from existing methods of treatment, transformed Raun from a mute, withdrawn child with an IQ of less than 30 into a highly verbal, socially interactive youngster with a near-genius IQ.

Demystifyng Autism from the Inside Out - Every one of us is a spiritual being, and perhaps no one knows this better than parents of children with autism. So many individuals with autism seem to "vibrate" at a frequency different from others because they are inherently gentle and exquisitely sensitive. They may more readily perceive all things seen…and unseen. This may come through in a divine manner that is natural not supernatural...

Autism Has Turned Off Your Child’s Developmental Switches, Byonetics Turns Them Back On


Alternatīvā izglītība Krievijā


Школа Щетинина

Школа Щетинина - продолжение 1

Школа Щетинина - продолжение 2

Школа Щетинина - Skolas vecā mājas lapa.

РЕБЕНОК: настоящее раннее развитие, воспитание и образование, от 0 до 18 лет

Видеозапись семинара Шалвы Александровича Амонашвили -Alternatīvās izglītības modeļi pasaulē


Plašs alternatīvās izglītības iespēju saraksts ārpus Latvijas.

Academy of Higher Learning School Outline

Summerhill School in UK - There are two features of the school which people usually single out as being particularly unusual...

Rainbow Mountain Children's School, Asheville, NC, US - Rainbow Mountain Children's School has provided an exceptional program of alternative education for families in the Asheville area for more than 25 years. Our curriculum is based on the best thinking in current educational research...


Enchanted Forest Intuitive Camp 2005 - A Consciousness Gathering for Families nurturing our spiritually-awakened, profoundly aware, multi-dimensional young people. A unique, one-of-a-kind education for the mystic in us all. It’s an Adventure! It’s an Education! It’s a Conference! We firmly believe that all humanity is endowed with the sense of intuition and access to the mystical. Many people are experiencing an awakening in their lives at this time. This camp is designed for those families who find themselves raising children who express this consciousness awareness on a regular basis. Camp continues each year to incorporate our joint visions of a new paradigm, spiritually-based education as we all evolve our understanding...
Nometnes programmu atradīsiet šeit

The Tutorial School - The Tutorial School is a small private school located in Santa Fe, New Mexico. We are devoted to 3 simple, but important, concepts: Freedom, Respect, Responsibility. These are part of our humanity, and without them, we feel we are not whole. We also feel that public schools, by there very nature, suppress these rights in a variety of ways...

Rainbow Kids Integral School - Integral Education begins with the inborn qualities of each child: eyes big with wonder; boundless curiosity; small hands extended in trust to people and the world; and a profound need for activity, self-expression, courage, laughter, and love. Integral education prizes these qualities. They are the first expression of the divine spark at the center of each child’s being. A free progress system honors that spark by encouraging each child to excel in areas where he or she shows the inner urge to learn...

Big Rock Sudbury School, San Rafael, CA, US - At Big Rock Sudbury School, every minute of every day, students are granted the freedom to make real choices in pursuing their true passions. It is a place where students develop their own curriculum — discover their dreams, test their abilities and build their confidence.

Cascade Canyon School, Marin County, CA, US- Cascade Canyon School is dedicated to maintaining a small student-teacher ratio and to offering an integrated and balanced curriculum that exposes students to the joys of learning as a lifelong pursuit and leads students to become independent thinkers, strong leaders, and active participants in the global community-students who are respectful of others, flexible in responding to challenge and appreciative of diversity.

Education for Life & Living Wisdom Schools - "A growing child needs to learn how to live in this world, and not merely how to find a job. He or she needs to know how to live wisely, happily, and successfully according to deep inner needs, and not to meet life with the expectation that money and a nice home will give him all that he really wants in life." -Education for Life by J. Donald Walters

Žurnāla "Children of the New Earth" alternatīvo skolu saraksts

.... saraksts tiek papildināts...Interesantas izglītības metodes, idejas un projekti


Педагогические принципы Н.К. Рериха. Американский период.

The Schoolwide Enrichment Model (SEM)

Starseed Arts and Education - A resource for parents who are seeking to provide their children with a spiritual foundation for their lives. Here you will find recommendations for books and products that honor the spirituality of children and their natural connection to the divine. You will also find resources to support you in raising children to be spiritually grounded, centered, compassionate and empowered.

Visual Literacy Solutions


Sākuma lapa


© Aelita Folkmane - Burgere 2004-2012
e-pasts: jaunieberni@inbox.lv
| Veidotājs | Autortiesības un mājas lapas lietošanas noteikumi | Reklāmas iespējas | Sponsoriem |